URJAPAN

Terms of Use

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์ หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Clisk. และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือนำออกไป ซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด


ภาพถ่าย และข้อความทั้งหมดที่สมาชิกอัพโหลดขึ้นมาในระบบทั้งผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือทั้งหมดนั้น สมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ร่วมกันของสมาชิก และบริษัทฯโดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาที่ระบบของ Ur Japan